ם"ואב םר-זר ןרק:: ריש תניפ ::

חטשהמ תובתכ
תושדח
תונותיע יעטק
םיספט זוכיר
שאלפב תונומת

ןורכיז ןורטאית

__________________

:םימדוק םירוקרז
יבקעי יאנכש לכימ
סקייפ רמת
ןד לש םולחה
הדברפ ןרוא
םוליצ -טור לבוי
בוציע -רימע יבור

רמז -ריפכ

רויצ -רטכש ינש

ןורכיזו החצנהתואצרה ,םירפס ,תוגהו םירקחמ ,םירמאמ לש יפארגוילביב זוכיר
,החצנה יאשונל םירושקה ,םינוש םיקנילו ,תונמא תוריצי ,םינוידו
.לבא דוביע יכילהתו ןורכיז


(לבאה דוביע לע) -יגולוכיספ טבמב

William Brewer, What is Recollective Memory?,
in D.C. Rubin (Ed.), Remembering our Past.
Cambridge UP.
Cathy Caruth (Ed.), Trauma: Explorations in
memory
, Johns Hopkins UP, 1995.
Martin Conway, Autobiographical Memory:
An introduction, Open UP, 1990.
Jeffrey Prager, Presenting the Past:
Psychoanalysis and the sociology of
misremembering
, Harvard UP, 1998.
S. Freud, Mourning and Melancholia, London 1917
C.M. Parkes, Bereavement: Studies of Grief in Adult Life, London 1986.
M. Weiss, 'We Are All One Bereaved Family':
Personal Loss and Collective Mourning in
Israeli Society, Studies in Contemporary
Jewry 14, 1999.


1993. ביבא לת ,דחואמה ץוביקה ,לבאה יבשב ,הונ הנח
1981. הפיח ,םידלי לצא תוומה תסיפת ,יקסנלימס הרש
1974. ,תואירבה דרשמ תאצוה ,לוכשו לבא תוומ ,סוליפ גלפ
1970. ביבא לת ,תועמשמ שפחמ םדאה ,לקנרפ רוטקיו
1998. ,החפשמב לוכשו תוומ ,ןמגנילק רודגיבא
2001. םילשורי,לוכשה תומ לע ,לטנזור קיבור
יפוסוליפ טבמב

Aaron Ben-Zeev, Two Approaches to Memory,
Philosophical Investigations 9, 1986.
David Cockburn, Other Times: philosophical
perspectives on past, present, and future
,
Cambridge UP, 1997.
Christoph Hoerl/Teresa McCormack (Ed.),
Time and Memory, Oxford UP, 2001.
Avishai Margalit, The Ethics of Memory,
Harvard UP, 2002.

David Stern, Models of memory: Wittgenstein
and cognitive science
, Philosophical
Psychology 4, 1991.
J.O. Urmson, Memory and imagination. Mind 80:607. 1971.

:לארשיב המחלמ יללחל תוטרדנא ,גומלא זוע
2. ,ד"ל תומגמ ,יגולוימס חותיניתוברת בר טבמב

Pierre Bourdieu, Outline of the Theory of Practice, Cambridge UP, 1977.
Paul Connerton, How Societies Remember, Cambridge UP, 1989.
Adrian Forty/Susanne Kuchler (Ed.), The Art of Forgetting, Oxford (Berg), 1999.
John R. Gillis, Commemorations,
Princeton UP, 1996.
Maurice Halbwachs, On Collective Memory
(Heritage of Sociology), University of Chicago Press, 1992.
Susanne Kuchler/Walter Melion (Ed.), Images of Memory: On remembering and representation, Smithsonian Inst.Press, 1991.
Milan Kundera, The Book of Laughter and Forgetting, Perennial, 1999.
Bruce Mau, Friedrich Kittler, Gabriele
Brandstetter,Aleida Assmann (Ed.),
Remembering the Body: Body and
Movement in the 20th,
Hatje
Cantz Pub., 2000.


,החצנה לש םיסופד ,('רוע) רימש הנליא ,לזיימ והיתתמ
.2000 ,ביבא לת
,רתכו החותפה הטיסרבינואה ,קתושה חאה לומ ,ןורימ ןד
.1992 םילשוריו את
.1996 , ביבא לת ,ןורכיזו החצנה ,רימש הנליאירוטסיה טבמב

Benedict Anderson, Imagined Communities:
Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism
, Verso Books, 1991.
Jan Assmann, Moses the Egyptian: The memory of Egypt in Western monotheism,
Harvard UP, 1997.
Amos Funkenstein, Perceptions of Jewish History, University of California Press, 1993.
Patrick H. Hutton, History As an Art of Memory, Univ. of Vermont, 1993.
Daniel Levy, Nathan Sznaider, Erinnerung
im globalen Zeitalter: Der Holocaust, Frankfurt a.M. 2001.
Pierre Nora, Realms of Memory, Columbia UP, 1998.
Terence Ranger, Eric Hobsbawn (Ed.), The Invention of Tradition, Cambridge UP, 1992.
Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor: Jewish History and Jewish Memory, University of Washington Press, Reissue edition 1996.
James E. Young, The Texture of Memory:
Holocaust Memorials and Meaning
,

Yale UP, 1994.
James E. Young, Writing and Rewriting the Holocaust: Narrative and the Consequences
of Interpretation
, Indiana UP, 1990.


:ןורכיזו סותימ ,.ס.ר ,ךירטסיו ,.ד ,הנחוא
1996. םילשורי תילארשיה העדותה לש הילוגלג
האושהו הדצמ :תוומה ןורכזו ןורכזה תומ :לעי ,לבבורז

.םייפלאב ,תוירוטסיה תורופטמכ
.1994 ,ה"נשת 10 ץבוק ,תורפסו תוגה ,ןויעל ימוחת-בר לע בתכ
תידגא תורפס .םוקמהו ןמזה יבחרמב עסמ :לעי ,לבבורז
תרוקיבו הירואיתב ,יצוביק ןורכיז בוציעל רישכמכ
.7991/01, תילארשי המב
.1991 ביבא לת ,ןורכיז ןקויד ,סותימ ח"שת רוד ,ןוויס לאונמעיתונמא טבמב

Eretz-Israel Museum (Ed.), Map of a Memory. Spectrum of Commemoration in Memory of Yitzhak Rabin, Tel Aviv 1996.
A.B. Kaufman, Art in boxes: an exploration of meanings, in: The Arts in Psychotherapy 23 (3) 1996.

סקטכ הריציה ,םינווג שי רוחשב םג, .ת ,תוזח
,תויונמא תועצמאב היפרת ,לוכשו ןדבא םע תודדומתהב
היפרתל ילארשיה דוגיאה .ת.ה.י לש תעה בתכ
2000. ,(
1)

3 ,הריציו העבה תועצמאב
תונמאב היפרתב רבעמו ןדבא :תועמשמ רחא שופיח ,.ק ,סייק
.השעמו הירואת - תושדח תויוחתפתה תונמאב היפרת .םידלי םע
1995. הפיח ,חא תאצוה .תוכרוע .ק ןיילורקו .ד הסט
.רויצב דוחייב תונמאב ינחורה לע ,.ו ,יקסנידנק
1972. םילשורי ,קילאיב דסומ תאצוהםירחבנ םיקניל


For a Sociology of Collective Memory

Memory, Autobiography, History

haGalil onLine - Silent Witnesses

דומעה שארל


תילגנא - םיחרוא רפס - רשק ורצ - ל"וח ירשק - ןורכיזו החצנה - הריצי יניערג - הריצי טקייורפ - תיבה ףד

This Site was created by www.tavas-media.com © 2009 All rights reserved.
Webmaster: a-l@bezeqint.net